[مقالات فیزیک]-[آموزش فیزیک]-[دانلود کتاب های فیزیک]-[دانلود نرم افزارهای فیزیک]-[المپیاد فیزیک]

حرکت با شتاب ثابت

حرکتي که در آن سرعت جسم با آهنگ ثابت تغيير کند حرکت با شتاب ثابت مي نامند.

معادلات حرکت با شتاب ثابت

سرعت اوليه

V سرعت در لحظه t

a شتاب ثابت

t مدت زمان

x مکان جسم در لحظه t

مکان اوليه جسم در لحظه t = 0

جابجايي

نمودارها

1- نمودار مکان – زمان در حرکت با شتاب ثابت يک سهمي است.

اگر در لحظه t = 0 (محل برخورد سهمي با محور x) خطي افقي باشد سرعت اوليه صفر است.

مماس بر نمودار مکان – زمان در هر لحظه سرعت لحظه اي مي باشد اگر شيب مثبت باشد سرعت مثبت است اگر شيب منفي باشد سرعت منفي است. اگر شيب صفر باشد سرعت صفر است.

1- اگر در يک بازه زماني شيب در حال افزايش باشد حرکت تند شونده و اگر شيب در حال کاهش باشد حرکت کند شونده است مانند شکل

2- تعيين علامت a: اگر شيب در حال افزايش باشد و علامت آن مثبت باشد يعني حرکت تند شونده و

اما اگر شيب در حال افزايش بوده و علامت آن منفي باشد در نتيجه a < 0.

اگر شيب در حال کاهش باشد و علامت آن منفي باشد در نتيجه a > 0.

اگر شيب در حال کاهش باشد و علامت آن مثبت باشد در نتيجه a < 0 است.

2- نمودار سرعت – زمان: در حرکت با شتاب ثابت نمودار سرعت – زمان يک خط راست مي باشد.

1: اگر در نمودار سرعت – زمان مطابق شکل فوق سرعت در حال افزايش باشد حرکت تندشونده است.

2- شيب نمودار سرعت – زمان برابر است با شتاب ثابت اگر شيب مثبت باشد شتاب مثبت است (شکل فوق) اگر شيب منفي باشد شتاب منفي است. (شکل فوق)

3- محل برخورد نمودار با محور v برابر است با سرعت اوليه

4- سطح زير نمودار سرعت – زمان برابر است با جابجايي

3- نمودار شتاب – زمان: اين نمودار يک خط راست موازي محور t مي باشد.

مساحت زير نمودار شتاب زمان برابر است با تغيير سرعت

نوشته شده توسط س.ب در ساعت 16:26 | لینک  |