[مقالات فیزیک]-[آموزش فیزیک]-[دانلود کتاب های فیزیک]-[دانلود نرم افزارهای فیزیک]-[المپیاد فیزیک]

سرعت متوسط

سرعت متوسط ( ): نسبت جابجایی به مدت زمان را سرعت متوسط می‌نامند.

یکای اندازه گیری سرعت متوسط: یکای آن m/s یا km/h است.

تبدیل یکای سرعت:

فرمول سرعت متوسط:

مکان جسم در لحظه

مکان جسم در لحظه

مدت زمان

نکته: اگر در یک بازه زمانی جابجایی متحرک صفر شود سرعت متوسط صفر می شود.

سرعت لحظه ای (V): سرعت متحرک در هر لحظه را سرعت لحظه ای می نامند.

نکته: سرعتی که کیلومترشمار اتومبیل نشان می دهد سرعت لحظه ای اتومبیل است.

فرمول سرعت لحظه ای:مشتق مکان به زمان

نکات طلایی:

  1. متحرک در لحظه ای متوقف می شود که سرعت لحظه ای صفر شود.
  2. در لحظه ای که سرعت لحظه ای صفر شد جهت حرکت متحرک تغییر می کند.
نوشته شده توسط س.ب در ساعت 16:15 | لینک  |